Zásady ochrany osobných údajov

Informácia o ochrane osobných údajov


Spoločnosť Gamirex s.r.o, so sídlom 851 05 Bratislava-Petržalka, Tematínska 8,
IČO: 4710 8398, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel: Sro, vložka č. 88609/B (ďalej len „GAMIREX, “ a/alebo
„Prevádzkovateľ“)ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za účelom
informovania verejnosti pomocou masovokomunikačných prostriedkov a na
základe zákona, t.j. podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006), čo je ekvivalentné
ustanovenie k § 13 ods. 1 písm. c) Zákon č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra
2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „Zákon“), kde právnym základom je podľa metodiky Úradu na ochranu
osobných údajov SR ustanovenie § 78 ods. 2 Zákona.
Príjemcami osobných údajov je verejnosť. Osobné údaje neprenášame do inej
krajiny s cieľom ich spracovania, ale je možné, že budú v týchto krajinách
dostupné, vzhľadom na povahu internetu.
Osobné údaje spoločnosť Gamirex s.r.o, uchováva tak dlho, ako je to potrebné
pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov a účelu, na ktorý
boli získané, v rámci ktorého by spoločnosť GAMIREX mala byť schopná sa brániť proti
právnym nárokom, a to najmä z dôvodu, že tieto informácie majú archívnu
hodnotu.
Osobné údaje nepoužívame pri automatizovanom rozhodovaní.
Zdrojom informácií sú tlačové agentúry (SITA a vlastné redakčné publikácie) a iné
možné zdroje.
Dotknutá osoba, t.j. osoba ktorej osobné údaje spoločnosť Gamirex s.r.o.
spracováva, má právo:

 • získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje,
  ktoré sa jej týkajú;
 • na opravu a na doplnenie neúplných osobných údajov;
 • na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sa osobné údaje
  spracúvajú nezákonne, alebo už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali
  alebo inak spracúvali;
 • na obmedzenie spracúvanie osobných údajov, ak spracúvanie osobných
  údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných
  údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona na Úrad na ochranu
  osobných údajov Slovenskej republiky.

 

V prípade potreby môžete kontaktovať spoločnosť GAMIREX ohľadom ochrany
osobných údajov elektronickou poštou na adrese ochrana@slovenskaiskra.sk,
alebo zaslaním listu na vyššie uvedenú adresu sídla spoločnosti.

V Bratislave, dňa 1. 1. 2021

Prihláste sa naspäť do svojho účtu

Vyplňte formulár a zaregistrujte sa

Restovanie hesla

Prosím vložte vaše použ. meno alebo emailovú adresu pre resetovanie hesla